Thành lập
danh mục
Chủ đề:
Thành lập
phụ lục I-6(Kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
phương án kinh doanh của Hợp tác xã là Phụ lục I-2 kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT
Điều lệ thành lập của hợp tác xã mang tính tham khảo
Phụ lục I-1 ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT
nhận thông báo mới nhất
Để lại email để nhận những thông tin mới nhất, những tin tức cập nhập từ chúng tôi