Tách Hợp tác xã/Liên hiệp Hợp tác xã
danh mục
Chủ đề:
Tách Hợp tác xã/Liên hiệp Hợp tác xã
Phương án sản xuất kinh doanh hợp tác xã
Đề án tổ chức lại hợp tác xã mang tính tham khảo
Nghị quyết của đại hội thành viên về việc tách hợp tác xã mang tính tham khảo
Phụ lục I-1 ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT
nhận thông báo mới nhất
Để lại email để nhận những thông tin mới nhất, những tin tức cập nhập từ chúng tôi