Doanh nghiệp
danh mục
Chủ đề:
Doanh nghiệp
Nghị quyết của Hội đồng quản trị mang tính chất tham khảo
Quy chế tổ chức đại hội cổ đông mang tính chất tham khảo
Biên bản họp hội đồng thành viên
Phụ lục I-5 (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Điều lệ công ty tnhh 1 thành viên
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Công ty tnhh một thành viên * Lưu ý:Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Công ty tnhh một thành viên chỉ mang tính chất tham khảo
Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần * Lưu ý:Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần chỉ mang tính chất tham khảo
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông * Lưu ý:Biên bản họp đại hội đồng cổ đông chỉ mang tính chất tham khảo
Quyết định đại hội đồng cổ đông * Lưu ý:Quyết định đại hội đồng cổ đông chỉ mang tính chất tham khảo
Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng * Lưu ý:Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng chỉ mang tính chất tham khảo
Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần * Lưu ý: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần chỉ mang tính chất tham khảo.
Phụ lục I-8 (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Điều lệ công ty cổ phần * Lưu ý: Điều lệ công ty cổ phần chỉ mang tính chất tham khảo.
Phụ lục I-1 (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
nhận thông báo mới nhất
Để lại email để nhận những thông tin mới nhất, những tin tức cập nhập từ chúng tôi